Główny cel projektu

Fundusze europejskie

Celem główny projektu jest podniesienie potencjału konkurencyjnego Spółki ELZIT w skali krajowej oraz międzynarodowej poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług oraz znaczące ulepszenie dotychczas oferowanych usług.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych:

Fundusze europejskie

Cele szczegółowe projektu:
 • Dostosowanie infrastruktury warsztatowo-biurowej do potrzeb rozwojowych Spółki, osiągnięty poprzez budowę nowego obiektu warsztatowo biurowego.
 • Zakup i wdrożenie narzędzi niezbędnych do wprowadzania nowych produktów i usług, który zostanie osiągnięty poprzez zakup maszyn/urządzeń oraz oprogramowania, które umożliwią wprowadzenie do oferty Spółki 2 nowych produktów oraz 1 nowej usługi
 • Podniesienie elastyczności działania w zakresie budowy i modernizacji linii średniego i niskiego napięcia, który zostanie osiągnięty poprzez zakup samochodu specjalnego z żurawiem hydraulicznym (HDS), który umożliwi poprawę elastyczności ich realizacji i niezawodności
  Ekspansja na nowe rynki zbytu: obszar całej Polski oraz Niemiec
Wartość projektu:
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 1 310 500,00 PLN
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH: 301 415,00 PLN
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 611 915,00 PLN
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
  • POZIOM DOFINANSOWANIA: 44,9%
  • WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 588 414,50 PLN
Efekty projektu:
 • Przełamanie istniejących barier rozwojowych Spółki, dzięki działalności w obiekcie dostosowanym do potrzeb Spółki, który będzie wyposażony w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do wprowadzenia nowych produktów i usług oraz zakup terenowego samochodu specjalnego z żurawiem hydraulicznym, który zapewni znaczącą poprawę jakości usług, co umożliwi Spółce:
  • Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów
  • Dostosowanie do zmieniającej się sytuacji na rynku energii elektrycznej
 • Wprowadzenie do oferty ELZIT Sp. z o.o.:
  • 2 nowych produktów: rozdzielnic z pomiarem zielonej energii, rozdzielnic elektrycznych z wbudowanym analizatorem sieci
  • 1 nowej usługi: monitoringu parametrów sieci odbiorcy instytucjonalnego
  • 2 znacząco ulepszonych usług: budowa i modernizacja linii średniego i niskiego napięcia wykorzystywanych do przesyłu energii w tym również z OZE
 • Ekspansję na nowe rynki:
  • Krajowy: poprzez wprowadzenie na rynek Polski:
   • rozdzielnic z pomiarem zielonej energii,
   • rozdzielnic elektrycznych z wbudowanym analizatorem sieci
   • 2 udoskonalonych usług: budowa i modernizacji linii średniego napięcia wykorzystywanych do przesyłu energii w tym również z OZE
   • 1 nowej usługi: monitoringu parametrów sieci odbiorcy instytucjonalnego
  • Zagraniczny: poprzez wprowadzenie na rynek Niemiecki 2 w/w produktów
 • Podniesienie potencjału konkurencyjnego Spółki w skali krajowej oraz międzynarodowej – w wyniku realizacji projektu Spółka będzie dysponowała „skutecznymi narzędziem” do pozyskiwania klientów z Polski oraz Niemiec, dzięki czemu Spółka podniesie swój potencjał konkurencyjny.

   

Realizacja projektu

Wybudowanie nowej siedziby firmy

Inwestycja obejmowała roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie budynku warsztatowo-biurowego przy ulicy Budowlanych 4c w Wejherowie na potrzeby projektu „Technologie ekoefektywne w przesyle, dystrybucji i zużyciu energii
elektrycznej podstawą ekspansji rynkowej ELZIT sp. z o.o” w formie
„zaprojektuj i wybuduj” )

Zakup wyposażenia
 • Ploter CNC
 • Stanowisko do obróbki szyn prądowych
 • Stoły do prefabrykacji rozdzielnic – 2 szt
 • Oprogramowanie do monitorowania sieci
  • 1 ITERACJA PROGRAMU
  • licencja na 11 urządzeń
 • Serwer – 1 sztuka wraz z szafą rackową – 1 sztuka
Nabycie pojazdu ciężarowego z systemem HDS

na potrzeby projektu „Technologie ekoefektywne w przesyle, dystrybucji i zużyciu energiibelektrycznej podstawą ekspansji rynkowej ELZIT sp. z o.o” – numer umowy o dofinansowanie RPPM.02.02.01-22-0220/16-00